Obchodní podmínky

 • Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
  Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu BayWa r.e. Solar Systems umístěného na webovém rozhraní www.baywa-re.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi

  naší společností:
  BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., se sídlem Na Radosti 414, 155 21 Praha 5
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853
  adresa pro doručování: Na Radosti 414, 155 21 Praha 5
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@baywa-re.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  jako poskytovatelem služeb (dále jen "poskytovatel")
  a podnikatelem či právnickou osobou
  jako odběratelem služeb (dále jen "odběratel")
  (oba dále společně též jen jako "smluvní strany").

  1. Úvodní ustanovení

   Poskytovatel poskytuje služby spočívající ve zpracování energetických posudků pro fotovoltaické elektrárny (dále jen jako "posudek"), popřípadě další služby blíže specifikované na webovém rozhraní.

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. 1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").
   3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
   4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Pro uskutečnění objednávky služeb je nutné, aby se odběratel registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů). Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní odběrateli objednání služeb prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.
   5. Zasláním objednávky odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  2. Objednávka a uzavření smlouvy

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu jejich hlavních vlastností. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby odběratel odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky poskytovatelem.
   3. Odběratel provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednané služby, zvolený způsob platby a kontaktní údaje odběratele (obchodní firmu, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.
   4. Poskytovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro poskytovatele služeb závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout.
   5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo odběrateli doručeno přijetí závazné objednávky ze strany poskytovatele. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude odběratelem uhrazena celá cena služeb.
  3. Platební podmínky

   1. Odběratel má možnost zaplatit cenu služby poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

    - bezhotovostně před dodáním služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě zálohové faktury;

    - bezhotovostně po dodání služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

    Poskytovatel je oprávněn neumožnit platbu po poskytnutí služeb. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zasílána v elektronické podobě.
   2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
   3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.
   4. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků odběratele.
   5. Platba služeb je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).
  4. Podmínky poskytnutí služby a odpovědnost poskytovatele

   1. Služba je poskytnuta zpracováním a zasláním posudku odběrateli na základě podkladů poskytnutých odběratelem v rámci objednávky, či jiným jednáním individuálně dohodnutým smluvními stranami.
   2. Přesné datum a způsob poskytnutí služby závisí na dohodě mezi poskytovatelem a odběratelem. Zpracovaný posudek je však zpravidla zaslán do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky na e-mailovou adresu odběratele elektronicky.
   3. Dokumenty a doklady mohou být odběrateli poskytnuty prostřednictvím QR kódů. K používání QR kódů je nutné elektronické zařízení s fotoaparátem, přístupem na internet a nainstalovanou čtečkou QR kódů.
   4. Odběratel bere na vědomí, že poskytovatel může využít pro zpracování posudku třetí osoby.
   5. Smluvní strany se tímto dohodly, že odpovědnost poskytovatele k případné náhradě škody je limitována do výše ceny služby.
  5. Odstoupení od smlouvy

   1. Do doby poskytnutí služby je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel odběrateli cenu služby, která již byla odběratelem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel odběratelem nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny služeb (pokud odběratel žádný do 5 dnů od odstoupení poskytovateli nesdělí).
   2. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li odběratel v prodlení s úhradou ceny služby déle než 4 týdny.
   3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služby déle než 4 týdny od sjednaného termínu poskytnutí služby.
   4. Odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně služby, která byla poskytnuta řádně, včas a bez vad.
   5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   6. Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
  6. Práva z vadného plnění

   1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

    - služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě
    - služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
   2. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má odběratel právo na bezplatné odstranění této vady služby, příp. na přiměřenou slevu z ceny služby (nelze-li vadu služby odstranit). Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy.
   3. Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl, nebo vadu sám způsobil, zejména předložením nekompletních nebo nepravdivých podkladů, nebo porušením těchto obchodních podmínek a právních předpisů.
   4. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že odběratel vadu označí a popíše.
  7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky poskytovatele

   1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběrateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:

    - uchovávat jako důvěrné;
    - neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
    - nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
    - nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
   2. Dále se odběratel zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.
  8. Závěrečná ustanovení

   1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.2.2018.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.