Obchodní podmínky

 • Reklamační řád
  Společnost BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., IČ: 03841413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853 (dále jen jako „prodávající“)

  a

  Podnikatel (fyzická osoba či právnická osoba) (dále jen jako „kupující“)


  1. Úvodní ustanovení

   Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

   1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Tím je myšleno zejména, že zboží při převzetí:
    - je v ujednaném množství;
    - odpovídá specifikaci (případně vzorku nebo předloze) a odpovídá účelu, k němuž se dodávané zboží zpravidla používá;
    - nejedná se o jiné zboží (tj. je dodáváno zboží, které si kupující objednal);
    - zboží nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží (tj. doklady a dokumenty ke zboží jsou kupujícímu zaslány v elektronické podobě a v českém jazyce nebo na jeho email případně jsou dokumenty poskytnuty prostřednictvím QR kódů).
   2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
   3. Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech: - je-li konkrétní vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
    - v případě, že je nakládáno se zbožím v rozporu s účelem, ke kterému má být užíváno;
    - jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;
    - vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti);
    - je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího (opravou, úpravou) či mechanickým poškozením – vada vznikla v důsledku, vnější události mimo vliv prodávajícího.
   4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
   5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by po kupujícím nebylo spravedlivé požadovat, aby smlouvu uzavřel, kdyby vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
   6. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
    a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;
    b) odstranění vady opravou zboží;
    c) přiměřená sleva z kupní ceny.
   7. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
    a) odstranění vady; nebo
    b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
   8. Bude-li dodávka zboží obsahovat vadné zboží, kupující je oprávněn žádat dodání náhradního zboží za vadné (tj. výměnu zboží), odstranění vad zboží opravou nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží bez DPH. Prodávající a kupující vylučují užití ustanovení § 2106 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, tj. možnost odstoupit od smlouvy.
   9. Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost v délce 1 roku (dále jen „záruční doba“). Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím, pokud se tito nedohodnou písemně jinak.
   10. Prodávající neodpovídá za škody způsobené provozem vadného zboží.
  2. Uplatnění reklamace

   A. V záruční době
   1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady tím, že řádně vyplní "Reklamační protokol", který je k dispozici ke stažení na webových stránkách prodávajícího v sekci ke stažení , a následně jej vyplněný odešle společně se zbožím na adresu Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek a na e-mailovou adresu reklamace@baywa-re.cz.
   2. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
   3. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží záruční doba po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující zboží nemůže užívat, pakliže neobdržel náhradní zboží.
   4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová záruční doba, ta skončí 1 rok od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Záruční dobu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu, správnost a intenzitu užívání apod.
   5. Pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky: +420 555 444 237 či e-mailem na e-mail prodávajícího: reklamace@baywa-re.cz.
   6. Prodávající nejpozději do 7 pracovních dnů, od obdržení vyplněného reklamačního protokolu, kontaktuje kupujícího za účelem následného postupu ve věci reklamace zboží. Pakliže prodávající kupujícímu sdělí, že reklamované zboží je nezbytné zaslat k posouzení reklamace, doručí reklamované zboží kupující - prostřednictvím přepravce případně osobně (po předchozí telefonické domluvě) prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení, dále přiložit řádně vyplněný reklamační protokol, doklad o zakoupení zboží či daňový doklad (fakturu), byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího a jméno a telefon na osobu pověřenou vyřízením reklamace. Kupující odešle prodávajícímu zboží včetně následujícího příslušenství, přičemž:
    - Baterie odešle společně s: propojovacími silovými kabely, datovými kabely, rámečky atd.
    - Měniče odešle společně s: krytkami a konektory AC i DC stran, měřiči energií EzMetery SmartMetery, šroubky, Wifi moduly atd.

    Shora uvedené příslušenství prodávající požaduje z důvodu, aby mohl správně ověřit případnou nefunkčnost dalších důležitých součástí balení a také pro rychlejší průběh reklamace u výrobce zboží.
    Zaslání ostatního příslušenství (např. hmoždinky, upevňovací šrouby, MC4 konektory, dutinky atd.) prodávající k uplatnění reklamace nepožaduje.

    Bez splnění shora uvedených požadavků není možné převzít reklamované zboží do reklamačního řízení.
   7. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena provozovna prodávajícího, které se nachází na adrese:
    Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
    provozní doba: 7:00 - 16:00
   8. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží za předpokladu, že byly splněny veškeré požadavky uvedené v odstavci 6. tohoto článku, není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.
   9. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
   10. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě, která odpovídá rozsahu reklamované vady. Maximální lhůta však činí 6 měsíců od okamžiku, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží, nedohodne-li se prodávající s kupujícím písemně jinak. Pakliže není reklamace vyřízena do 6 měsíců, od okamžiku, kdy bylo prodávajícímu doručení reklamované zboží, a nejedná se o případ vyšší moci, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení celé kupní ceny. Do výše uvedené doby se nepočítá doba nezbytná pro zpracování odborné expertizy nebo posudku, které jsou nezbytné k posouzení reklamované vady.
   B. Po uplynutí záruční doby poskytované prodávajícím
   1. 1. Projeví-li se vada u zboží po uplynutí záruční doby je kupující povinen, je-li zboží ještě v záruce u výrobce, uplatnit práva z vadného plnění přímo u tohoto výrobce. Prodávající může na žádost kupujícího poskytnout za poplatek kupujícímu součinnost za účelem vyřízení reklamace u výrobce. Výše poplatků bude v tomto případě stanovena prodávajícím s ohledem na míru jeho součinnosti (např. na počet výjezdů, komunikace s výrobcem, vyplnění reklamačního protokolu, odeslání zboží výrobci, skladování zboží atd.).
  3. Vyřízení reklamace

   1. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení (za které je považováno i např. emailové a obdobné sdělení), o vyřízení reklamace, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
   2. Pakliže se jedná o reklamaci v záruční době a oprávněnou, je prodávající povinen tuto reklamaci po obdržení reklamovaného zboží vyřídit na svůj náklad. Pakliže však bude kupující požadovat servisní výjezd v místě instalace, budou kupujícímu vyúčtovány: cestovní náhrady a čas technika strávený na cestě. Případné provedení úkonů (např. oprava, kontrola, odstranění vady atd.) technikem v místě instalace je bezplatné.
   3. Pakliže se jedná o reklamaci v záruční době a neoprávněnou, je kupující povinen zaplatit veškeré náklady vynaložené prodávajícím na reklamační řízení v plné výši (např. cestovní náhrady, opravu, odstranění vady atd.).
   4. Veškeré ceny servisních výjezdů jsou zveřejněny na webových stránkách, v technické sekci. Prodávající si vyhrazuje právo, kdykoliv ceny těchto výjezdů změnit.
   5. Kupující není oprávněn rozhodovat o způsobu řešení reklamace, toto právo náleží výhradně prodávajícímu.
   6. Reklamované zboží bude zasláno na adresu určenou kupujícím, případně bude připraveno k vyzvednutí na adrese Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek, nedohodnou-li se prodávající a kupující písemně jinak.
   7. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 14 dnů od vyzvání prodávajícím. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné.
  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.7.2021
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.