Obchodní podmínky

 • Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží
  Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu BayWa r.e. Solar Systems s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.baywa-re.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi

  naší společností:
  BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., se sídlem Na Radosti 414, 155 21 Praha 5
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853
  adresa pro doručování: Na Radosti 414, 155 21 Praha 5
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@baywa-re.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  jako prodávajícím
  a podnikatelem či právnickou osobou
  jako kupujícím
  (oba dále společně též jen jako "smluvní strany").

  1. Úvodní ustanovení

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro prodej zboží, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").
   3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
   4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Pro uskutečnění nákupu je nutné, aby se kupující registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů). Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní kupujícímu nákup prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.
   5. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.
   6. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.
  2. Objednávka a uzavření smlouvy

   1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.
   2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (obchodní firmu, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.
   3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
   4. Prodávající si vyhrazuje právo přijmout objednávku kupujícího pouze do určitého limitu výše kupní ceny. Limit výše kupní ceny pro přijetí objednávky se odvíjí od platební morálky kupujícího. Více informací včetně výše limitu je uvedeno v uživatelském účtu kupujícího.
   5. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny na již potvrzené objednávky při změně nákupních cen nebo při změně směnného kurzu Kč. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo upravit produkty uvedené na tomto webu bez předchozího upozornění. Fotografie a rozměrové nákresy výrobků uvedené na webových stránkách jsou pouze ilustrativní a nemusí nutně plně odpovídat skutečnému provedení.
   6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.
   7. Ceny doprav se mohou lišit v závislosti na tvaru a hmotnosti palety. Z tohoto důvodu je výpočet ceny dopravy na internetových stránkách pouze orientační. Pro zjištění přesné ceny dopravy prosím kontaktujte expedici.
   8. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.
  3. Dodací podmínky

   1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v elektronické podobě a v českém jazyce.
   2. Dokumenty a doklady mohou být kupujícímu poskytnuty prostřednictvím QR kódů. K používání QR kódů je nutné elektronické zařízení s fotoaparátem, přístupem na internet a nainstalovanou čtečkou QR kódů.
   3. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
   4. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
   5. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
   6. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.
  4. Platební podmínky

   1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

    - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;

    - bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

    Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zasílána v elektronické podobě.
   2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v termínu splatnosti uvedeného na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
   4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží a technickou podporu, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.
   5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).
  5. Odstoupení od smlouvy

   1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
   2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.
   3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
   4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
   5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
  6. Práva z vadného plnění

   1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro prodej zboží prodávajícího.
  7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

   1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

    - uchovávat jako důvěrné;

    - neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

    - nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

    - nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

   2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.
  8. Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

   1. Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

    Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

    Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

    Symbol elektroodpadu Symbol elektroodpadu
   2. Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

    - prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/

    - prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

    - v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík

    - v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík

    - v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

    - v místě prodeje na adrese kamenné prodejny Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš

   3. Proč recyklovat?

    Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).
    Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.
   4. Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:
    Typ BaterieBěžné označeníVelikostPříklady užitíSprávné odložení
    Alkalické Alkalické, Alkal, AlMn AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
    Knoflíkové Alkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
    Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty, Power Cell AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat Místo zpětného odběru
    Lithiové Lithium, Lithium Ion, Li-Ion Velikost se různí Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače Místo zpětného odběru
    Nikl-kadmiové Ni-Cd Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky Místo zpětného odběru
    Nikl-metalhydridové NiMH, Ni-Hydride Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky Místo zpětného odběru
    Olověné SLA, gelové 2V, 6V, 12V UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry Místo zpětného odběru
    Olověné Autobaterie 6V, 12V Automobily Místo zpětného odběru
    Rtuťové Rtuťové, Hg, HgO Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
    Stříbrné Stříbrné, AgO Velikost se různí Automobily Místo zpětného odběru
  9. Závěrečná ustanovení

   1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).
   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.2.2018.
 • Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
  Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu BayWa r.e. Solar Systems umístěného na webovém rozhraní www.baywa-re.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi

  naší společností:
  BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., se sídlem Na Radosti 414, 155 21 Praha 5
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853
  adresa pro doručování: Na Radosti 414, 155 21 Praha 5
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@baywa-re.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  jako poskytovatelem služeb (dále jen "poskytovatel")
  a podnikatelem či právnickou osobou
  jako odběratelem služeb (dále jen "odběratel")
  (oba dále společně též jen jako "smluvní strany").

  1. Úvodní ustanovení

   Poskytovatel poskytuje služby spočívající ve zpracování energetických posudků pro fotovoltaické elektrárny (dále jen jako "posudek"), popřípadě další služby blíže specifikované na webovém rozhraní.

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. 1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").
   3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
   4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Pro uskutečnění objednávky služeb je nutné, aby se odběratel registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů). Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní odběrateli objednání služeb prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.
   5. Zasláním objednávky odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  2. Objednávka a uzavření smlouvy

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu jejich hlavních vlastností. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby odběratel odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky poskytovatelem.
   3. Odběratel provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednané služby, zvolený způsob platby a kontaktní údaje odběratele (obchodní firmu, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.
   4. Poskytovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro poskytovatele služeb závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout.
   5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo odběrateli doručeno přijetí závazné objednávky ze strany poskytovatele. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude odběratelem uhrazena celá cena služeb.
  3. Platební podmínky

   1. Odběratel má možnost zaplatit cenu služby poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

    - bezhotovostně před dodáním služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě zálohové faktury;

    - bezhotovostně po dodání služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

    Poskytovatel je oprávněn neumožnit platbu po poskytnutí služeb. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zasílána v elektronické podobě.
   2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
   3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.
   4. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků odběratele.
   5. Platba služeb je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).
  4. Podmínky poskytnutí služby a odpovědnost poskytovatele

   1. Služba je poskytnuta zpracováním a zasláním posudku odběrateli na základě podkladů poskytnutých odběratelem v rámci objednávky, či jiným jednáním individuálně dohodnutým smluvními stranami.
   2. Přesné datum a způsob poskytnutí služby závisí na dohodě mezi poskytovatelem a odběratelem. Zpracovaný posudek je však zpravidla zaslán do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky na e-mailovou adresu odběratele elektronicky.
   3. Dokumenty a doklady mohou být odběrateli poskytnuty prostřednictvím QR kódů. K používání QR kódů je nutné elektronické zařízení s fotoaparátem, přístupem na internet a nainstalovanou čtečkou QR kódů.
   4. Odběratel bere na vědomí, že poskytovatel může využít pro zpracování posudku třetí osoby.
   5. Smluvní strany se tímto dohodly, že odpovědnost poskytovatele k případné náhradě škody je limitována do výše ceny služby.
  5. Odstoupení od smlouvy

   1. Do doby poskytnutí služby je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel odběrateli cenu služby, která již byla odběratelem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel odběratelem nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny služeb (pokud odběratel žádný do 5 dnů od odstoupení poskytovateli nesdělí).
   2. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li odběratel v prodlení s úhradou ceny služby déle než 4 týdny.
   3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služby déle než 4 týdny od sjednaného termínu poskytnutí služby.
   4. Odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně služby, která byla poskytnuta řádně, včas a bez vad.
   5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   6. Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
  6. Práva z vadného plnění

   1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

    - služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě
    - služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
   2. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má odběratel právo na bezplatné odstranění této vady služby, příp. na přiměřenou slevu z ceny služby (nelze-li vadu služby odstranit). Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy.
   3. Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl, nebo vadu sám způsobil, zejména předložením nekompletních nebo nepravdivých podkladů, nebo porušením těchto obchodních podmínek a právních předpisů.
   4. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že odběratel vadu označí a popíše.
  7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky poskytovatele

   1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběrateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:

    - uchovávat jako důvěrné;
    - neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
    - nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
    - nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
   2. Dále se odběratel zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.
  8. Závěrečná ustanovení

   1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.2.2018.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.