Obchodní podmínky

 • Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží
  Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu BayWa r.e. Solar Systems s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.solidpower.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi

  naší společností: 
  BayWa r.e. Solar Systems, s.r.o., se sídlem Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853
  adresa pro doručování: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@solidpower.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  jako prodávajícím
  a podnikatelem či právnickou osobou
  jako kupujícím
  (oba dále společně též jen jako "smluvní strany").

  1. Úvodní ustanovení

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro prodej zboží, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").
   3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
   4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Pro uskutečnění nákupu je nutné, aby se kupující registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů). Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní kupujícímu nákup prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.
   5. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.
   6. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.
  2. Objednávka a uzavření smlouvy

   1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.
   2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (obchodní firmu, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.
   3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
   4. Prodávající si vyhrazuje právo přijmout objednávku kupujícího pouze do určitého limitu výše kupní ceny. Limit výše kupní ceny pro přijetí objednávky se odvíjí od platební morálky kupujícího. Více informací včetně výše limitu je uvedeno v uživatelském účtu kupujícího.
   5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.
   6. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.
  3. Dodací podmínky

   1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v elektronické podobě a v českém jazyce.
   2. Dokumenty a doklady mohou být kupujícímu poskytnuty prostřednictvím QR kódů. K používání QR kódů je nutné elektronické zařízení s fotoaparátem, přístupem na internet a nainstalovanou čtečkou QR kódů.
   3. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
   4. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
   5. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
   6. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.
  4. Platební podmínky

   1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

    - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;

    - bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

    Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zasílána v elektronické podobě.
   2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v termínu splatnosti uvedeného na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
   4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.
   5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).
  5. Odstoupení od smlouvy

   1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
   2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.
   3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
   4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
   5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
  6. Práva z vadného plnění

   1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro prodej zboží prodávajícího.
  7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

   1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

    - uchovávat jako důvěrné;

    - neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

    - nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

    - nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

   2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.
  8. Závěrečná ustanovení

   1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).
   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.2.2018.
 • Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
  Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Solid Power Distribution umístěného na webovém rozhraní www.solidpower.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi

  naší společností: 
  BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., se sídlem Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853
  adresa pro doručování: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@solidpower.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  jako poskytovatelem služeb (dále jen "poskytovatel")
  a podnikatelem či právnickou osobou
  jako odběratelem služeb (dále jen "odběratel")
  (oba dále společně též jen jako "smluvní strany").

  1. Úvodní ustanovení

   Poskytovatel poskytuje služby spočívající ve zpracování energetických posudků pro fotovoltaické elektrárny (dále jen jako "posudek"), popřípadě další služby blíže specifikované na webovém rozhraní.

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. 1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").
   3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
   4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Pro uskutečnění objednávky služeb je nutné, aby se odběratel registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů). Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní odběrateli objednání služeb prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.
   5. Zasláním objednávky odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  2. Objednávka a uzavření smlouvy

   1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
   2. Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu jejich hlavních vlastností. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby odběratel odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky poskytovatelem.
   3. Odběratel provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednané služby, zvolený způsob platby a kontaktní údaje odběratele (obchodní firmu, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.
   4. Poskytovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro poskytovatele služeb závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout.
   5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo odběrateli doručeno přijetí závazné objednávky ze strany poskytovatele. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude odběratelem uhrazena celá cena služeb.
  3. Platební podmínky

   1. Odběratel má možnost zaplatit cenu služby poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

    - bezhotovostně před dodáním služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě zálohové faktury;

    - bezhotovostně po dodání služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

    Poskytovatel je oprávněn neumožnit platbu po poskytnutí služeb. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zasílána v elektronické podobě.
   2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
   3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.
   4. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků odběratele.
   5. Platba služeb je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).
  4. Podmínky poskytnutí služby a odpovědnost poskytovatele

   1. Služba je poskytnuta zpracováním a zasláním posudku odběrateli na základě podkladů poskytnutých odběratelem v rámci objednávky, či jiným jednáním individuálně dohodnutým smluvními stranami.
   2. Přesné datum a způsob poskytnutí služby závisí na dohodě mezi poskytovatelem a odběratelem. Zpracovaný posudek je však zpravidla zaslán do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky na e-mailovou adresu odběratele elektronicky.
   3. Dokumenty a doklady mohou být odběrateli poskytnuty prostřednictvím QR kódů. K používání QR kódů je nutné elektronické zařízení s fotoaparátem, přístupem na internet a nainstalovanou čtečkou QR kódů.
   4. Odběratel bere na vědomí, že poskytovatel může využít pro zpracování posudku třetí osoby.
   5. Smluvní strany se tímto dohodly, že odpovědnost poskytovatele k případné náhradě škody je limitována do výše ceny služby.
  5. Odstoupení od smlouvy

   1. Do doby poskytnutí služby je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel odběrateli cenu služby, která již byla odběratelem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel odběratelem nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny služeb (pokud odběratel žádný do 5 dnů od odstoupení poskytovateli nesdělí).
   2. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li odběratel v prodlení s úhradou ceny služby déle než 4 týdny.
   3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služby déle než 4 týdny od sjednaného termínu poskytnutí služby.
   4. Odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně služby, která byla poskytnuta řádně, včas a bez vad.
   5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   6. Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
  6. Práva z vadného plnění

   1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

    - služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě
    - služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
   2. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má odběratel právo na bezplatné odstranění této vady služby, příp. na přiměřenou slevu z ceny služby (nelze-li vadu služby odstranit). Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy.
   3. Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl, nebo vadu sám způsobil, zejména předložením nekompletních nebo nepravdivých podkladů, nebo porušením těchto obchodních podmínek a právních předpisů.
   4. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že odběratel vadu označí a popíše.
  7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky poskytovatele

   1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběrateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:

    - uchovávat jako důvěrné;
    - neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
    - nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
    - nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
   2. Dále se odběratel zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.
  8. Závěrečná ustanovení

   1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.2.2018.
 • Zásady ochrany osobních údajů
  Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.solidpower.cz (dále jen "webové rozhraní"), a dále také podmínky registrace na webovém rozhraní, ochranu autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní.
  naší společností:

  Správce osobních údajů:
  BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., se sídlem Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853

  Kontaktní údaje správce osobních údajů:
  adresa pro doručování: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@solidpower.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

  1. Úvodní ustanovení

   1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

    Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Co jsou osobní údaje

    Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

    - identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
    - kontaktní údaje, jako např. doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa;
    - další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
  2. Získávání a využívání osobních údajů

   1. Jak získáváme vaše osobní údaje?
    Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registrace je určena výhradně pro podnikatele.
    Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.
   2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
    - Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy , tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
    - Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
    - Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
    - Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas , můžeme vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu , případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.
    - Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
    Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.
   3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
    Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.
    Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.
  3. Vaše práva v souvislostí s osobními údaji

   1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
    Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
    Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
    - prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
    - písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
    - v případě obchodních sdělení - způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
    Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
   2. Právo na přístup k osobním údajům
    Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
    - účel zpracování;
    - kategorie zpracovávaných osobních údajů;
    - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
    - doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
    Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.
   3. Právo na opravu

    Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
   4. Právo vznést námitku proti zpracování
    Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.
   5. Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
    Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
    - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
    - jste odvolali souhlas se zpracováním;
    - jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
    - osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
    Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
   6. Právo na omezení zpracování
    Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
    - popíráte přesnost svých osobních údajů;
    - je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
    - již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
    - vznesete námitku proti zpracování.
    Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
    Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
    Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.
   7. Právo na přenositelnost údajů
    Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.
   8. Jak můžete svá práva uplatnit?
    Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
    Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
    Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.
  4. Správa a zpracování osobních údajů

   1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

    Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00071489.
    Vaše osobní údaje pro nás zpracovává společnost Energon Dobříš s.r.o. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.
    Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

    V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.
    Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.
  5. Soubory COOKIES

   1. Co jsou to cookies?

    Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.
    Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
    Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
   2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

    Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

    - cookies první strany - tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

    - nezbytné cookies - umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
    - výkonnostní cookies - slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

    - cookies třetích stran - tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

    - funkční cookies - slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
    - cílené a reklamní cookies - slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
   3. Používané služby společnosti Google

    Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen "Google"). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.
    Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: odkaz.
  6. Registrace na webové rozhraní

   1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

    Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Vezměte na vědomí, že registrace je určena výhradně pro podnikatele. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
    Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
   2. K čemu uživatelský účet slouží?

    Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
   3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

    Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.
  7. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

   1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

    Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
    Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
   2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

    Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
    Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
    Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  Tyto Zásady jsou platné a účinné od 21.2.2018.
 • Reklamační řád pro prodej zboží
  Tento Reklamační řád pro prodej zboží (dále jen "reklamační řád") upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu Solid Power Distribution od naší společnosti: 
  BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., se sídlem Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853
  adresa pro doručování: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@solidpower.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  1. Odpovědnost prodávajícího za vady

   1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
    - je v ujednaném množství;
    - odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
    - za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
    - nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
    Prodávající poskytuje přenesenou záruku za jakost jednotlivých výrobců dle podmínek uvedených v dokumentech u zboží nebo na webovém rozhraní.
   2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
  2. Práva kupujícího z vadného plnění

   1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
   2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
    a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
    b) odstranění vady opravou věci;
    c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
    d) odstoupení od smlouvy.
   3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
    a) odstranění vady; nebo
    b) přiměřenou slevu z kupní ceny;
   4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.
    Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
    Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
   5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:
    a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
    b) kupující použil věc ještě před objevením vady;
    c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
    d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

   1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
   2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
    - opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
    - věci prodávané za nižší cenu - pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
    - vyplývá-li to z povahy věci.
  4. Postup při reklamaci

   1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.
   2. Závazný postup při reklamaci:
    - pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
    - kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
    - reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
    - kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
   3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.
   4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 21.2.2018.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.